torsdag 2. mai 2019

Det nye styret


Vi som skal jobbe sammen for BF-Troms framover er:
Leder:
Marit Andersen Somby, Troms fylkesbibliotek
Styremedlemmer:
Birgit Wøhni Risan, Kvaløysletta VGS
Anja Borg Andreassen, Tromsø bibliotek og byarkiv
Varamedlemmer:
Elin Anita Olsrud, Longyearbyen folkebibliotek
Åse Hansen, Lyngen folkebibliotek
Fredrik Wold Kolnes, student/jobber på UIT
Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på!

Årsmøtereferat 2019

Til stede:
Astrid Sømhovd (avtroppende styreleder)
Åse Hansen (vara til styret)
Marit A. Somby
Brit Østlund Hansen
Fredrik Wold kolnes
Ingrid Berntsen
Anja Borg  Andreassen
Anne Gerd Lehn
Birgit Risan


Innkalling godkjent, Astrid Sømhovd skriver referat.
Årsberetning godkjent med to tilføyelser.
Valg - valgkomiteen har jobbet raskt og effektivt med å avklare hvem som stiller videre av tidligere medlemmer.
Marit stiller selv som lederkandidat, og de to andre kandidatene er nye for styret. Det foreslåtte styret representerer kommune og fylkeskommune, med et varamedlem i staten.
Valgkomiteen mangler vara, Anne Gerd Lehn melder seg under årsmøtet.
Ingen motkandidater trukket fram, det nye styret klappes inn!


Det arrangeres fylkesstyreseminar 7. og 8. mai på Lillestrøm. Flere av de nye styremedlemmene vil delta på dette.


Positive tilbakemeldinger på møteformat, nettmøte fungerer fint.

torsdag 1. mars 2018

Årsmøte Bibliotekarforbundets fylkeslag i Troms.

Dato:  22.02.2018
Sted: UiT Universitetsbiblioteket, Kultur- og samfunnsfagbiblioteket, møterom Folianten.
Tilstede: Stine Fjeldsøe, Astrid Sømhovd, Elisabeth S. Hagesether, Fredrik Kolnes, Anja Borg Andreassen,  Ingrid Berntsen,  Line skjelnes,  Birgit Risan,  Rita Kramvig.
1.      Innkalling godkjent. Valg av referent: Rita Kramvig. Godkjent.
2.      Gjennomgang av årsberetning. Denne ligger på BF Troms sin blogg. Interesserte kan besøke tromsbf.blogspot.com. Innspill: Verving av medlemmer. Avtale møte med førsteårsstudenter og bachelorstudenter våren 2018 og lage avtale om møte allerede ved semesterstart på høsten.
3.      Budsjett og aktivitetsplan for 2018. Ingen budsjett. Vi får en oversikt over total bruk etter årets regnskapsslutt. Forslag til aktivitetsplan for 2018: Årsmøte 22.februar, Jobbsøkerkurs vår 2018, Kick-off Hovedoppgjør høsten 2018. Medlemsverving UIT høsten 2018.
4.      Gjennomgang av Landsmøtet 2017 (oppsummering ligger på bloggen). På Landsmøte kom det fra Hordaland og Oslo fylkeslag forslag om endring av medlemskriteriene for BF. Forslag til ny §2.1: «Medlemskap i Bibliotekarforbundet er åpent for personer med bachelor -eller mastergrad med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden (eller tilsvarende eldre/utenlandsk utdanning) og for personer med minimum bachelorgrad som jobber med bibliotekfaglige oppgaver».  §2.1 ser i dag slik ut: For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning. Dette skapte store diskusjoner på Landsmøtet. Siv Jørstad (Akershus BF) fremmet følgende forslag: «Akershus foreslår at saken om endring i vedtektene §2.1 utsettes til landsmøtet i 2020. I løpet av denne perioden ønsker vi at forbundsstyret gis mandat til å utrede saken. Dette bør gjøres gjennom en konsekvensanalyse og en ny medlemsundersøkelse som kan gi et bedre beslutningsgrunnlag til landsmøtet i 2020. I tillegg skal saken debatteres i alle fylkeslag. Sekretariatet og forbundsstyret skal bidra i denne saken». Dette forslaget ble vedtatt.
Årsmøtet diskuterte forslaget fra Hordaland og Oslo, og konkluderte med at dette er en vanskelig sak som må diskuteres nøye fram mot neste landsmøte. Fylkeslaget har ambisjoner om å gjennomføre en medlemsundersøkelse i løpet av de neste to årene og å ta saken opp på medlems-/årsmøter.
5.      Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
6.      Valg:
Valgkomiteen har i denne perioden bestått av Stine Fjeldsøe (Tromsø bibliotek og byarkiv) og Brit Østlund Hansen (Universitetsbiblioteket i Tromsø). Styret har i 2017 vært uten formell leder. Astrid Sømhovd har fungert som kontaktperson for BF sentralt og har sagt seg villig til å være leder det siste året av perioden. Innspill fra vara er at også de blir invitert til å delta på styremøtene. Dette ønsket kommer styret til å etterkomme.
Styret har i siste periode bestått av Astrid Sømhovd, Elisabeth S. Hagesether og Rita Kramvig.
Valgkomiteens innstilling for inneværende periode er:

Styret
Astrid Sømhovd, Universitetsbiblioteket i Tromsø           velges som leder 1 år
Elisabeth Solheim Hagesether, Karlsøy folkebibliotek            velges for 2 år
   
Rita Kramvig, Målselv folkebibliotek (ikke på valg)

Varamedlemmer
Elin Anita Olsrud, Longyearbyen folkebibliotek            velges for 2 år   
Åse Hansen, Lyngen folkebibliotek (ikke på valg)

Valgkomité
Marit Andersen Somby, Troms fylkesbibliotek            velges for 2 år
Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv (ikke på valg)
Vara: John Einar Stenberg, Kongsbakken videregående skole (ikke på valg)

onsdag 28. februar 2018

Troms BFs årsberetning for 2017Årsmøtet
Årsmøtet 2017 ble arrangert 27. februar på Tromsø bibliotek og byarkiv.
Som alltid startet årsmøte med pizza og småprat. Kieth Lau Andersen fra sekretariatet kom og snakket med oss om overgangen til Unio og medlemsfordeler.

Årsmøtepapirer og referat fra årsmøtet kan leses på Troms BFs blogg.

Styret
Styret har i år bestått av Elisabeth Solheim Hagesether. Rita Kramvig og Astrid Sømhovd, Line Skjelnes og Åse Hansen har vært vararepresentanter.
Styret har i perioden hatt tre møter. 2017 ble avsluttet med julebord den
30. november. Utover det hadde styret kontakt per epost og telefon når det var nødvendig.
Fylkeslagets blogg brukes til å legge ut referater og annet nyhetsstoff, om enn sporadisk.
Medlemmene orienteres om det som skjer per e-post med ujevne mellomrom.
I mai ble det avholdt jobbsøkerkurs for studentmedle
mmene, Hege Johnsen fra Sekretariatet kom til
Tromsø. Dette var et populært tiltak som vi håper å gjenta i år.
Astrid Sømhovd deltok på BFs landsstyremøte på Eidsvoll i juni.
Elisabeth Hagesether, Astrid Sømhovd, Line Skjelnes og Marit A. Somby var delegater til BFs landsmøte 23.-24. november.

Landsmøte
I november 2017 avholdt BF landsmøte på Gardermoen. En fin gjennomgang av Landsmøtet kan leses i Bibliotekaren 10/2017 http://bibforb.no/wp-content/uploads/2018/01/Bibliotekaren-2017-10.pdf


Medlemsutvikling
Det jobbes kontinuerlig med å ha oppdaterte medlemslister i et samarbeid mellom styret og Petter Bruce i sekretariatet som gjør en god jobb som hjelper oss å holde oversikten!

Pr. 13.02.2018 har BF Troms 76 medlemmer. En nedgang på 13 medlemmer i forhold til fjorårets tall.
Fordeling som følger:
  • 30 kommunalt ansatte
  • 13 fylkeskommunalt ansatte, hvorav 8 skolebibliotekarer
  • 13 medlemmer i statlig sektor
  • 4 ikke-yrkesaktive
  • 14 studenter
  • 2 pensjonister
Medlemsverving
Målrettet tiltak for å verve nye medlemmer: Astrid Sømhovd presenterte BF for et utvalg studenter på MDV i oktober.

Forhandlingsutvalget
Stine Fjeldsøe har fortsatt sitt arbeid som forhandler for medlemmene i KS som trenger bistand. Det er gjennomført lokale forhandlinger i KS og vi gratulerer med gode resultater og takker for strålende innsats!

Tromsø, 22.02.2018


onsdag 31. januar 2018

Årsmøte 2018

Sted: UiT Universitetsbiblioteket, KS Møterom Folianten

Tid: Torsdag 22. februar 2018, kl. 18.45 - 20.30

Program for kvelden:

18.45 - 19.15 Velkommen til gamle og nye medlemmer, pizza og småprat.
19.30 - 20.30 Årsmøte
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og valg av referent
2. Årsberetning
3. Budsjett og aktivitetsplan for 2018
4. Gjennomgang av Landsmøte 2017 og diskusjon om vedtektsendringer fremmet av Hordaland og Oslo fylkeslag. Se: Landsmøtepapirer og Nyhetssak fra bibforb.no 
5. Innkomne saker
6. Valg
1 Styremedlem
1 varamedlem til styre
1 medlem til valgkomité

OBS! Saker som ønskes behandlet må være styret i hende før årsmøtet begynner og meldes inn på epost til bftroms@gmail.com

Husk! at vi dekker reiseutgifter i forbindelse med møtet og vi oppfordrer våre medlemmer som bor utenfor Tromsø til å benytte seg av dette.
Påmelding sendes til bftroms@gmail innen fredag 16. februar 2018. Vi må vite hvor mange som kommer på grunn av serveringen.

Årsmøtet er fylkeslagets viktigste møtested. Vi håper så mange som mulig kan delta. Velkommen! 

torsdag 20. april 2017

Nytt styre konstituert

27. februar avholdt Troms BF sitt årsmøte. Her ble nytt styre valgt, med litt uvanlig oppbygging. Styret i Troms BF har pt. ingen styreleder, men tre styremeldemmer derav en kontaktperson for sekretariatet.
13. mars hadde det nye styret konstitueringsmøte. Det nye styret består av Elisabeth Solheim Hagesether, Rita Kramvig og Astrid Sømhovd, vara er Line Jannik Skjelnes og Åse Hansen. Det ble avklart at Astrid Sømhovd fungerer som kontaktperson. 

tirsdag 24. januar 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Hva skal du gjøre i vinterferien?
Være med på Troms fylkeslag sitt årsmøte, så klart!
Styret har torsdag 19. januar holdt sitt første møte i 2017, og nå er datoen for årsmøtet bestemt. Mandag 27. februar fra 1845 til 2100 på Tromsø bibliotek og byarkiv.
Vi byr på hyggelig stemning, god mat og en god innleder. Dessuten er det landsmøte i 2017 og årsmøte må velge delegater som reiser til Oslo i november.


Årsmøte BF Troms 2017

Sted:     Tromsø bibliotek og byarkiv, undervisningsrom plan 0
Tid:        Mandag 27. februar 2017, kl. 18.45 – 21.00

Program for kvelden:
Kl. 1845 –1915 Velkommen til gamle og nye medlemmer, pizza og småprat.
Kl. 1915 - 2015 Overgangen til Unio og medlemsfordeler
v/Kieth Lau Andersen, rådgiver Bf sekretariat

Årsmøte fra 20.30
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og valg av referent
3. Budsjett og aktivitetsplan for 2017
4. Innkomne saker
5. Valg
Leder
1 Styremedlem til fylkeslagets styre
2 Varamedlemmer til fylkeslagets styre
1 Medlem til valgkomité
1 Varamedlem til valgkomité
4 delegater og 2 varadelegater til BF´s landsmøte 23./24. november 2017

OBS! Saker som ønskes behandlet må være styret i hende før årsmøtet begynner eller skal meldes inn på e-post til susanne.baumgartel@tromso.kommune.no
Husk! at vi dekker reiseutgifter i forbindelse med møtet og vi oppfordrer våre medlemmer som bor utenfor Tromsø til å benytte seg av dette.
Påmelding sendes til susanne.baumgartel@tromso.kommune.no innen torsdag 23. februar 2017. Vi må vite hvor mange som kommer på grunn av serveringen.


Årsmøtet er fylkeslagets viktigste møtested. Vi håper så mange som mulig kan delta. Velkommen!